Rosenkransen

Om Rosenkransen

Rosenkransen är en mycket gammal böneform. Den bygger på meditation över viktiga händelser i Jesu och Marias liv. Medan vi ber Herrens bön; Fader Vår, och Ängelns ord till Maria vid bebådelsen; "Var Hälsad Maria" påminner vi oss vad som hänt och vad det innebär i vårt eget liv. Liksom Maria "gömmer och begrundar" vi i vårt hjärta. Vi avslutar med "Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande",  samt en bön som har nyare ursprung. Det är en bön från Fatima i Portugal, där Jungfru Maria i en uppenbarelse för tre barn gav dem denna bön; "O, min Jesus, förlåt oss våra synder..."

De olika händelserna - Mysterierna - som man mediterar över kallas

Glädjens Mysterier (måndag och lördag)
Bebådelsen
Marias besök hos Elisabeth
Jesu födelse i Bethlehem
Jesu frambärande i templet
Jesu återfinnande i templet

Ljusets Mysterie (torsdag)
Jesus döps i Jordanfloden
Bröllopet i Kana
Jesus förkunnar Guds rike
Jesus på Förklaringens berg
Jesus instiftar Eukaristin/Nattvarden

De Smärtorika Mysterierna (tisdag och fredag)
Jesus svettas blod i Gethsemane (dödsångesten)
Jesus blir gisslad
Jesus blir krönt med en törnekrona
Jesus bär korset
Korsfästelsen och döden

De Ärorika Mysterierna (onsdag och söndag)
Jesus uppstår från de döda
Jesus stiger upp i Himmelen
Pingsten - den Helige Andes ankomst
Maria blir upptagen i Himmelen
Maria blir krönt i Himmelen

De fyra bönerna som upprepas finns här på olika språk:

Latin
Pater noster
, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

Engelska
Our Father,
Who art in Heaven, hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come, Thy Will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day, our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Hail, Mary, full of grace! The Lord is with Thee. Blessed art Thou amongst women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy, Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning,
is now and ever shall be world without end. Amen
.

O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of your Mercy. Amen.

Tyska
Ehre sei dem Vater..

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist Wie am Anfang so auch jetzt
und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen.

Das Vater Unser

Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Gegrüßet seist du, Maria
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene (komme besonders jenen zu Hilfe), die Deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.

Franska

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal. Amen

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâces; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Gloire

Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen

Oh mon Jésus, pardonne nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde.

Spanska
Padre nuestro
, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amen

Svenska

Fader Vår, som är i himmelen, helgat varde Ditt namn, tillkomme Ditt rike. Ske Din vilja, så som i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen

Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödstund. Amen

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss ifrån helvetets eld och led alla själar till himmelen, särskilt dem som behöver det allra mest. Amen

Läs mera och hitta bönerna på andra språk

 

2013-12-31/Ea

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)